JavaScript数组去重的几种方法

数组去重复是一个常见的需求,我们暂时考虑同类型的数组去重复。主要是理清思路和考虑下性能。以下方法,网上基本都有,这里只是简单地总结一下。
思路:

遍历数组,一一比较,比较到相同的就删除后面的
遍历数组,一一比较,比较到相同的,跳过前面重复的,不相同的放入新数组
任取一个数组元素放入新数组,遍历剩下的数组元素任取一个,与新数组的元素一一比较,如果有不同的,放入新数组。
遍历数组,取一个元素,作为对象的属性,判断属性是否存在

 1. 删除后面重复的:
1
2
3
4
5
6
7
8
function ov1(arr){
//var a1=((new Date).getTime())
for(var i=0;i<arr.length;i++)
for(var j=i+1;j<arr.length;j++)
if(arr===arr[j]){arr.splice(j,1);j--;}
//console.info((new Date).getTime()-a1)
return arr.sort(function(a,b){return a-b});
}
 1. 这个是常规的方法,比较好理解,如果相同则跳出循环

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  function ov2(a) {
  //var a1=((new Date).getTime())
  var b = [], n = a.length, i, j;
  for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = i + 1; j < n; j++)
  if (a === a[j]){j=false;break;}
  if(j)b.push(a);
  }
  //console.info((new Date).getTime()-a1)
  return b.sort(function(a,b){return a-b});
  }
 2. 这个我花了好长时间明白的,这里j循环虽然继续了,但是i值已经改变了。就等于是一个新的i循环:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  function ov3(a) {
  //var a1=((new Date).getTime())
  var b = [], n = a.length, i, j;
  for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = i + 1; j < n; j++)
  if (a === a[j])j=++i
  b.push(a);}
  //console.info((new Date).getTime()-a1)
  return b.sort(function(a,b){return a-b});
  }
 3. 保证新数组中的都是唯一

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  function ov4(ar){
  //var a1=((new Date).getTime())
  var m=[],f;
  for(var i=0;i<ar.length;i++){
  f=true;
  for(var j=0;j<m.length;j++)
  if(ar===m[j]){f=false;break;};
  if(f)m.push(ar)}
  //console.info((new Date).getTime()-a1)
  return m.sort(function(a,b){return a-b});
  }
 4. 用对象属性

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  function ov5(ar){
  // var a1=(new Date).getTime()
  var m,n=[],o= {};
  for (var i=0;(m= ar)!==undefined;i++)
  if (!o[m]){n.push(m);o[m]=true;}
  // console.info((new Date).getTime()-a1)
  return n.sort(function(a,b){return a-b});;
  }

本文经过网上查找,如果有问题希望大家能够帮忙指正!

Mr.Naas wechat
欢迎关注本人公众号